Unitat de producció de calor i fred

L'energia tèrmica es produeix en instal·lacions robustes i fiables, controlades permanentment i mantingudes per professionals. Pot ser generada a partir de fonts d'energia diverses.

  • Les fonts d'energies convencionals (fòssils) com el gas o l'electricitat que es transformen en energia tèrmica; aquestes energies són emissores de gasos d'efecte hivernacle. Estan molt ben adaptades al subministrament durant les hores punta.
  • Les fonts d'energies renovables: en el cas de Ecoenergies Barcelona, ​​s'usa la biomassa (fusta, residus agrícoles o forestals, cultius energètics ...) a partir que es produeix calor (per combustió) i electricitat. En altres casos, es fa servir la geotèrmia profunda que permet la recuperació de la calor (via un intercanviador) de napes aqüíferes profundes (a partir de 1500m de profunditat).
  • Les fonts d'energia de recuperació com l'energia residual alliberada, en el cas de Ecoenergies Barcelona, ​​d'un procés industrial (procés de regasificació de la planta del Port) o en altres casos, durant la incineració de residus.

Aquestes instal·lacions disposen de sistemes de tractament de fums en continu, permanentment monitoritzats que permeten reduir considerablement l'impacte sobre la qualitat de l'aire. Algunes instal·lacions de producció d'energia tèrmica funcionen en cogeneració, permetent produir simultàniament electricitat i l'energia tèrmica necessària per a la xarxa.