Subestacions de bescanvi

Les subestacions són els "links" entre el proveïdor d'energia i l'usuari. És on es transfereix l'energia tèrmica a les instal·lacions dels usuaris
Les subestacions d'intercanvi
Situades al peu dels edificis connectats a la xarxa de calor i fred, les subestacions permeten la transferència de l'energia tèrmica mitjançant un intercanviador entre la xarxa de distribució primària i la xarxa de distribució secundària.
La xarxa secundària subministra els edificis o els petits grups d'edificis amb l'energia tèrmica. La xarxa secundària no forma part de la xarxa de calor i fred en el sentit jurídic, per què no està gestionada pel responsable de la xarxa de calor i fred (és responsabilitat dels propietaris de l'edifici).
La subestació es compon també d'un panell de control i d'un comptador d'energia tèrmica que permet conèixer el consum d'energia tèrmica de l'edifici, dada necessària per a la facturació.