Funcionament d'una xarxa

Ecoenergies Barcelona produeix i proveeix energia tèrmica gràcies a una xarxa de calor i fred connectada a 3 centrals d'energies. Per entendre millor com funciona una xarxa de calor i fred, veure el vídeo.

¿Per a què serveix una xarxa de calor i fred?

Una xarxa de calor i fred permet produir i subministrar a gran escala calor i fred. Reemplaça les calderes murals convencionals i les unitats d'aire condicionat en els edificis / llars.

Constitució d'una xarxa de calor i fred

La xarxa comprèn una o més unitats de producció d'energia tèrmica, una xarxa de distribució primària en la qual la calor i el fred són transportats per un fluid termoportador, i un conjunt de subestacions d'intercanvi des de les quals, es subministra l'energia tèrmica a els edificis.
 

Principi simple de la xarxa de calor i fred:

  • Producció: una instal·lació centralitzada de producció d'energia tèrmica (aigua calenta i freda).
  • Distribució: una xarxa soterrada de tubs calorifugats per distribuir l'energia tèrmica.
  • Intercanvi per a la utilització: punts de subministrament (les subestacions) que subministren als edificis connectats a la xarxa (residencials, comercials, escoles, hospitals, oficines, industrials etc ...).