Política de privacitat

L’objectiu d’aquesta política de privacitat (d’ara endavant, la "Política") és informar els visitants o usuaris (d’ara endavant, l’"Usuari") del lloc web www.ecoenergies.cat/es (d’ara endavant, el "Lloc") dels termes i les condicions per a la protecció de les seves dades personals de conformitat amb el Reglament 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el "Reglament") i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’editor del lloc és la societat ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L’HOSPITALET, SA, empresa espanyola amb el CIF A65189672, la seu de la qual és al passeig de la Zona Franca, av. 2 del Parc Logístic, 08038 Barcelona (d’ara endavant l’"editor" o "ECOENERGIES"). 

Les condicions de tractament de les dades recollides mitjançant el formulari o els formularis de contacte figuren en l’avís de privacitat del formulari web.

La política pot ser modificada en qualsevol moment per l’editor, en particular per ajustar-se a qualsevol desenvolupament normatiu, jurídic, editorial o tècnic. 

Les modalitats de recollida i tractament de les dades recollides mitjançant cookies s’exposen en la política de cookies.

 

Identificació del responsable del tractament 

El responsable del tractament de les dades personals de l’usuari és ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L’HOSPITALET, SA.

 

Descripció del tractament de dades  

En el marc del funcionament del lloc, l’editor pot recollir i tractar dades personals per tal de permetre a l’usuari accedir a les funcions i els serveis oferts pel lloc (d’ara endavant, els "Serveis"). 

 

1) Quines categories de dades es recopilen? 

 • Dades de contacte: les dades obligatòries que l’usuari proporciona en omplir el formulari o els formularis web, com ara les següents: cognoms, nom, adreça de correu electrònic, raó social, número de telèfon, adreça, codi postal, localitat, país de residència. 
 • Dades publicades voluntàriament per l’usuari: les dades personals que l’usuari comunica voluntàriament a l’editor emplenant les zones de text lliure previstes a aquest efecte al formulari o als formularis web, com ara les següents: assumpte i missatge. L’editor recomana encaridament a l’usuari que eviti qualsevol comunicació de dades personals a través d’aquestes caselles de text o que, en qualsevol cas, limiti aquesta comunicació al que és estrictament necessari per processar la seva sol·licitud. 

D’ara endavant, totes aquestes dades es denominen col·lectivament les "Dades"

 

2) Per què l’editor recopila les dades de l’usuari? 

Les dades es recopilen a través del formulari web per tal de respondre les preguntes dels usuaris relatives als temes següents:

 1. Recollir sol·licituds d’informació dels usuaris (clients, consumidors, parts interessades). 
 2. Tramitar la sol·licitud d’informació o la pregunta de l’usuari i comunicar-s’hi eficaçment. 
 3. Enviar comunicacions a l’usuari en relació amb els interessos principals expressats per l’usuari. 
 4. Gestionar l’accés i l’ús de determinats serveis. 

Els camps obligatoris del formulari web estan marcats amb un asterisc. L’editor no pot respondre a la vostra sol·licitud si no empleneu aquestes seccions obligatòries. 

 

3) Quina és la base jurídica per al tractament de les dades de l’usuari? 

El tractament de dades només és lícit si es basa en un dels fonaments jurídics definits pel Reglament. En el context del funcionament del lloc, el tractament de dades es basa en les bases jurídiques següents: 

 • Si l’usuari és un professional que vol rebre informació o formular sol·licituds sobre les activitats i serveis oferts per ECOENERGIES en relació amb necessitats específiques expressades prèviament, o si l’usuari ja és client d’ECOENERGIES: Interès legítim d’ECOENERGIES. 
 • Si l’usuari és un professional, l’editor li demana el consentiment mitjançant una casella de verificació abans d’enviar qualsevol informació global a través de comunicacions comercials. 
 • Si l’usuari és un candidat (o candidat potencial): L’interès legítim d’ECOENERGIES per respondre la sol·licitud del candidat o el candidat potencial. 
 • Si l’usuari és un proveïdor: el contracte o l’execució de mesures precontractuals adoptades a petició de la persona interessada. 
 • Si l’usuari és un consumidor: consentiment recollit mitjançant una casella de verificació. 

 

4) Destinataris de les dades recollides 

Les dades recollides a través del formulari o els formularis web es destinen als serveis interns de l’entitat responsable del tractament per respondre a la sol·licitud de l’usuari. 

Pot tractar-se, per exemple, del departament de Recursos Humans i del departament de Comunicació, del personal d’ECOENERGIES encarregat de publicar continguts i de portar a terme l’administració tècnica del lloc, així com dels seus superiors jeràrquics, del personal d’ECOENERGIES encarregat de tractar les sol·licituds rebudes a través dels formularis web, dels proveïdors de serveis autoritzats, dels usuaris del lloc, del personal encarregat de supervisar la seguretat dels sistemes d’informació d’ECOENERGIES.

Els destinataris interns també podran ser entitats del Grup Veolia situades dins o fora de la Unió Europea (UE), entenent-se que qualsevol transferència de dades fora de la UE s’ha de fer en les condicions de l’apartat «Transferència de dades fora de la Unió Europea», que figura a continuació. 

Cada filial receptora pot, segons el cas, ser un subcontractista o un encarregat de les dades proporcionades. Les dades també poden ser transferides/utilitzades per tercers en les condicions següents: 

 • Dades transferides a autoritats o organismes públics 
  • De conformitat amb la normativa vigent, les dades poden ser transmeses a les autoritats competents si ho demanen, en particular, a organismes públics, exclusivament per al compliment d’obligacions legals, funcionaris judicials, funcionaris ministerials i organismes encarregats del cobrament de deutes, així com en el cas de la cerca dels autors de delictes comesos a internet. 
 • Dades facilitades a tercers 
  • Les dades poden ser comunicades o posades a disposició dels subcontractistes, proveïdors i tercers prestadors de serveis de l’editor (com el host del lloc, els proveïdors de serveis informàtics o tècnics de Veolia).
 • Xarxes socials 
  • L’usuari té la possibilitat de compartir les pàgines que li interessin a les xarxes socials fent clic als botons de compartir. 
  • La recopilació d’informació a través dels botons de compartir en xarxes socials està subjecta a les polítiques de privacitat dels tercers i a la nostra política de cookies. Us convidem a llegir les polítiques d’aquestes xarxes socials per conèixer l’ús que es fa de les vostres dades. 

 

Exercici dels drets dels usuaris 

De conformitat amb el Reglament, qualsevol usuari té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, limitar-les i oposar-se al seu tractament, o demanar-ne la portabilitat. 

Per a totes les operacions de tractament fetes en el marc del lloc i únicament en aquest marc, independentment de l’entitat responsable del tractament, l’usuari pot exercir els seus drets,

 • mitjançant l’adreça electrònica [email protected]
 • per correu postal (C/ Torrelaguna, 60, 28043 Madrid),

enviant una prova d’identitat o qualsevol altre document oficial. 

En cas que l’editor tingui una dificultat en la gestió de les vostres dades personals, com a usuari us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades d’ECOENERGIES (adreça electrònica: [email protected]). Si la resposta del delegat de protecció de dades no és satisfactòria, podeu presentar una reclamació davant de l’autoritat de protecció competent (www.aepd.es).

L’editor recorda que l’usuari pot, per motius legítims, oposar-se al tractament de les seves dades. 

Quan el tractament es basi en el consentiment, l’usuari pot revocar-lo en qualsevol moment enviant un correu electrònic a l’adreça del delegat de protecció de dades indicat. 

S’especifica que si l’usuari exerceix alguns dels drets anteriors, és possible que l’editor no pugui dur a terme les accions necessàries per aconseguir els fins descrits anteriorment, o que l’usuari no pugui utilitzar tots o part dels serveis. 

L’editor està obligat a mantenir actualitzades les dades recollides dels usuaris. Per tant, es recomana que l’usuari informi l’editor de qualsevol canvi que us afecti enviant un correu electrònic a l’adreça del delegat de protecció de dades indicada.

 

Conservació i arxivament de dades 

Les dades de l’usuari no es conserven més enllà del període estrictament necessari per als fins establerts en aquest document i de conformitat amb el Reglament. 
En aquest sentit: 

 • Les dades demanades per respondre a les sol·licituds d’informació i preguntes dels usuaris es conserven en una base de dades activa durant 13 mesos des del registre de la sol·licitud de l’usuari. 
 • Les dades recopilades per enviar comunicacions comercials a clients potencials (professionals) es conserven en una base de dades activa durant 3 anys a partir del darrer contacte amb l’usuari (per exemple, una sol·licitud de documentació o un clic en un enllaç d’hipertext contingut en un correu electrònic), llevat que l’usuari hagi exercit el dret a retirar-ne el consentiment, el dret d’oposició o el dret de supressió (segons sigui el cas), i després bloquejades durant un període addicional de 5 anys. 
 • Les dades recollides per contactar amb el servei d’atenció al client de l’usuari professional que tingui un contracte en vigor amb ECOENERGIES (clients) es conserven durant tota la relació contractual, llevat que l’usuari hagi exercit el dret d’oposició o el dret de supressió. A continuació, les dades es conserven durant 3 anys en la base de dades activa a partir de la finalització de la relació contractual, i després bloquejades durant un període addicional de 5 anys.

 
Les dades es conserven bloquejades perquè l’editor pugui defensar-se en cas de procediments judicials o per prevenir i detectar delictes penals, amb vista a posar les dades a disposició de les autoritats judicials. 

Un cop finalitzat el període de bloqueig, les dades d’usuari s’eliminen definitivament. 

A més, l’editor pot conservar les dades permanentment anonimitzades, per tal d’elaborar estudis estadístics. Aquests estudis no identifiquen els usuaris, i només es basen en tendències derivades de les seves dades agregades.

 

Seguretat 

L’editor adopta les mesures tècniques i organitzatives adients per garantir la seguretat de les dades i evitar l’accés o la divulgació no autoritzades de les dades de l’usuari. Tanmateix, l’editor no pot garantir l’eliminació de qualsevol risc d’apropiació indeguda, alteració, reproducció il·legal o ús indegut de les dades. 

La base de dades creada quan un usuari envia una sol·licitud a través del formulari web és estrictament confidencial. ECOENERGIES es compromet a adoptar totes les precaucions útils i les mesures organitzatives i tècniques apropiades per preservar la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les dades i, en particular, per evitar que tercers no autoritzats les distorsionin, danyin o hi accedeixin.

 

Transferència de dades fora de la Unió Europea 

En cas de transferència de dades de l’usuari a una filial del Grup Veolia o a un tercer situat fora de la Unió Europea, ECOENERGIES garanteix que el país receptor ha estat objecte d’una decisió d’adequació per part de la Comissió Europea. En cas contrari, ECOENERGIES es compromet a utilitzar els instruments jurídics apropiats, en particular les clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea, per regular-ne la transferència.