La xarxa d'Ecoenergies

La xarxa urbana que subministra energia tèrmica a Barcelona sud, lazona Franca i l'Hospitalet.

Fases del projecte (durada 30 anys)

FASE I. Construcció de la central de la Zona Franca (incloent la planta de biomassa així com instal·lacions de generació d'energia tèrmica convencional), de la central de generació d'energia de la Marina així com la seva xarxa local de distribució de calor i fred. Inici del subministrament de calor i fred als primers clients a partir del 2011.
FASE II. Construcció de la planta de recuperació de fred residual de la central del Port i la seva xarxa de transport.
FASE III. Expansió de la xarxa fins a les noves zones de l'Hospitalet de Llobregat i la Zona Franca per donar servei a més de 15.000.000 m² en l'àmbit territorial.
 

Smart energia tèrmica
 • Instal·lacions de producció amb redundància en els equips.
 • Tres centrals de producció. Dissenyades per adaptar-se al ritme de creixement immobiliari, les dues primeres centrals construïdes (Zona Franca i la Marina) estan situades en els extrems de la xarxa que donarà servei a un àmbit geogràfic de 15.000.000 m2.
 • La central de la Marina construïda inicialment per donar servei al barri de la Marina i al recinte firal passarà a ser una central de puntes i / o de reserva quan la xarxa troncal estigui connectada amb la central de la Zona Franca.
 • La central del Port permetrà reaprofitar el fred residual (fins a 30 MW) que ara es perd en el port.
 • A la central de la Zona Franca està el centre de control de la xarxa on són analitzats i processats en temps real les dades de les centrals, les subestacions i la xarxa.
 • A més, la xarxa tèrmica permet incorporar les aportacions de la producció solar tèrmica distribuïda per la seva millor aprofitament.

Dades clau de la xarxa

 • Producció d'aigua calenta (90ºC 24/365), aigua freda (5ºC 24/365), fred industrial (-10 º C 24/365) i electricitat.
 • Instal·lacions d'alta tecnologia amb telecomunicacions entre els edificis connectats, la xarxa i les centrals que permeten la gestió intel·ligent de lacurva de demanda i de la generació d'energies (smartgrid).
 • Combustió de la biomassa en una caldera que genera vapor per a la producció d'electricitat (2MWhe de mitjana). Inicialment la central de biomassa genera només electricitat. Quan la demanda de calor a la xarxa de calor i fred arribi a un valor suficient la instal·lació treballarà en cogeneraciónproduciendo aigua calenta i electricitat simultàniament.
 • Acumulació de fred de 320 MW (en forma de gel) que permetrà aprofitar al màxim la recuperació del fred residual a la central del Port.
 • Millora substancial de l'eficiència energètica i important reducció de les emissions de CO2, NOx i PM10 gràcies a la valorització dels residus vegetals provinents del manteniment dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona amb un complement de biomassa forestal i elaprovechamiento del fred residual a la nostra central del Port (fins a 30 MW) i la integració a la xarxa de les instal·lacións solars locals.
 • Desenvolupament previst en tot l'àmbit del territori que correspon a l'àrea de Barcelona Sud, de la Zona Franca i de la Gran Via de l'Hospitalet, així com les zones de nou creixement de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
 • Compromís de connectar el 85% dels edificis previstos en el pla urbanístic del barri de la Marina a una distància de la xarxa de 100 metres o més en funció de la potència contractada.