Política de privacitat

Política de privacitat

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, sobre protecció de dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us oferim a continuació la informació relativa al tractament de les vostres dades personals obtingudes o recollides per mitjà d’aquest lloc web. 

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El tractament de les dades personals recollides mitjançant el lloc web ecoenergias.cat és responsabilitat d’ECOENERGIES BARCELONA SUD ZONA FRANCA I GRAN VIA DE L’HOSPITALET, SA (en endavant, Ecoenergies) amb domicili social al passeig de la Zona Franca, av. 2 del Parc Logístic, 08038 BARCELONA, i CIF A-65189672.
 

2. Amb quina finalitat i base legitimadora es tracten les vostres dades personals? Durant quant temps? 

El simple fet de visitar el lloc web i navegar per les diferents seccions no requereix que ens faciliteu cap dada de caràcter personal o que us hi registreu com a usuari. No obstant això, us recordem que es podran instal·lar cookies al vostre dispositiu d’accés d’acord amb el que disposa la nostra política de cookies. Podeu obtenir més detalls sobre les cookies que fem servir, la configuració del vostre consentiment i com podeu desactivar-les a la nostra política de cookies. 

Tractarem les dades personals (identificadores i de contacte) recollides mitjançant el formulari de contacte que hi ha al web, per atendre la vostra consulta. Aquest tractament es basa en el consentiment que doneu en completar i trametre’ns el formulari. Podeu revocar aquest consentiment en qualsevol moment per qualsevol dels mitjans indicats a l’apartat 5 “Quins són els vostres drets?”.

Les vostres dades personals seran conservades el temps necessari per respondre a la vostra petició o consulta. Posteriorment, es conservaran bloquejades durant un període addicional de tres anys per poder respondre davant d’eventuals responsabilitats legals. Transcorregut aquest període, s’eliminaran les dades personals de manera definitiva.
 

3. Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les vostres dades personals?

Ecoenergies tractarà les vostres dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les vostres dades i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l’accés il·lícit o l’alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com ara l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.
 

4. Amb qui compartim les vostres dades?

Els diferents departaments d’Ecoenergies implicats en la tramitació de la vostra petició poden accedir a les vostres dades de caràcter personal per gestionar-la correctament. 

Per a l’eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors (encarregats del tractament) són a països situats fora de l’espai econòmic europeu (EEE) o, si són a l’EEE, comparteixen la informació amb altres entitats que es troben fora d’aquest territori. En tot cas, Ecoenergies garanteix que:

•  Les transferències es fan a països sobre els quals la Comissió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu. 
•  En absència de la declaració d’adequació esmentada, s’han signat les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió.

 

5. Quins són els vostres drets?

En matèria de protecció de dades, teniu els drets següents:

Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar de quines dades personals vostres disposem.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim quan siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que no tractem les vostres dades personals. 

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les vostres dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals en determinades circumstàncies.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que us lliurem en un format informàtic la informació que tenim sobre la vostra persona o que la transmetem a un altre responsable.

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat competent

Presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment o exercir qualsevol dels drets esmentats, fent arribar la vostra petició per correu postal a l’adreça que consta a l’encapçalament. 

El sol·licitant haurà d’estar prou identificat a la sol·licitud. Quan el responsable del tractament tingui dubtes raonables pel que fa a la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, podrà demanar que es faciliti la informació addicional necessària per confirmar-ne la identitat. En cas que s’actuï mitjançant representació legal, s’haurà d’aportar, a més, el DNI i un document acreditatiu del representant.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé es pot cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives. 
 

6. Actualització d’aquesta política.

Aquesta política pot ser revisada per Ecoenergies en qualsevol moment. Recordeu que convé revisar-la cada cert temps. En cas que les modificacions comportin un canvi substancial en el tractament de les vostres dades, rebreu informació sobre aquests canvis.